Photographs courtesy: AB, Madhuri Katti, Pratiti Nath, Navpreet Arora, Taniya Sharma, Surjodeb Basu.